DOKUMENDID

Sisehindamine


Ardu Kooli sisehindamise läbiviimise kord


Kiidetud heaks Ardu Kooli õppenõukogu koosolekul 05.11.2015 nr 2-2./2 ja Ardu Kooli hoolekogu koosolekul nr 2-3.2/2
Kinnitatud direktori käskkirjaga 10.12.2015 nr 66


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Seadusandlik alus

Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad (PGS§ 78 lg.1;2; 3).
Kooli sisehindamisaruanne koostatakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.(Ardu Kooli arengukava )
Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.
1.2. Sisehindamise eesmärk
Sisehindamise eesmärgiks on tagada ja parandada õppe-kasvatustöö kvaliteeti ning leida parimaid võimalusi kooli arenguks.
Sisehindamisel analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise analüüsi tulemustel kavandatakse kooli üldtööplaan ja uuendatakse arengukava.
1.3. Sisehindamise ülesanded
1) teadvustada õppeasutuse võimalusi ja olulisi võtmeküsimusi;
2) püstitada faktidel ja analüüsil põhinevad eesmärgid;
3) anda tagasisidet eesmärkide saavutamisest;
4) jälgida liikumist visiooni suunas;
5)jälgida ressursside otstarbekohast jagamist ja kasutamist;
6) selgitada huvipoolte ootused ja vajadused ning neile vastamine;;
7) toetada, tunnustada, motiveerida ja nõustada personali;
8) tagada kooli jätkusuutlik areng ja õpilaste hea ettevalmistus toimetulekuks järgmises kooliastmes;
9) selgitada välja, kuidas õppeasutus täidab kooli põhimääruses sätestatud ja riigi poolt antud ülesandeid
1.4. Sisehindamisvaldkonnad
Sisehindamisvaldkonnad on kooskõlas kooli arengukava ja üldtööplaani valdkondadega. Valdkondadeks on eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe-kasvatustegevus, õpetajate täiendkoolitus, turvalisus sh liikluskasvatus.

2. SISEHINDAMISE LÄBIVIIMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID
Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule. Kooli sisehindamist viib läbi kooli juhtkond ja õppekasvatustöö ning õppekava eest vastutavad õpetajad.
Sisehindamissüsteem koosneb sisekontrollist ja enesehindamisest.
Sisekontrolli teostab oma valdkonna eest vastutav isik, tulemused esitatakse aruandena.

3. SISEHINDAMISE PLANEERIMINE JA KOLLEKTIIVI TEAVITAMINE
Sisehindamine on pidev protsess. Kooli sisehindamise läbiviimise ajad ja tegevusalad planeeritakse tulenevalt eelmise õppeaasta töö kokkuvõtete tulemustest kooli üldtööplaanis ning teavitatakse õppeaasta alguses õppenõukogus. Kooli sisehindamisest tehakse vahekokkuvõtteid ja antakse ülevaade vastavalt planeeritud päevakavale töökoosolekutel või jooksvalt. Sisehindamisprotsess koosneb võtmealade eesmärgistamisest, tegevusplaanide koostamisest, analüüsimisest ja parendamisest. Iga õppeaasta lõpus koostatakse sisehindamise kokkuvõte, mis arutatakse läbi viimases õppenõukogus.

4. SISEHINDAMISE TULEMUSTE KOKKUVÕTE JA ESITAMINE
Kooli ühe õppeaasta sisehindamise kohta koostatakse kokkuvõte, tuues välja sisehindamise tulemused, milles on valdkonniti eristatud kooli tugevused ning parendusvõimalused. Õppeaasta sisehindamise kokkuvõte arutatakse läbi viimases õppenõukogus, parendusvaldkonnad võetakse aluseks uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel.
Sisehindamise aruanne koostatakse koolis üks kord kolme aasta jooksul.
Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:
1) õppeasutuse sisehindamissüsteemi lühikirjeldus ja hinnangud mõju kohta õppeasutuse tööle;
2) õppeasutuse tugevuste kirjeldused;
3) õppeasutuse parendustegevuste kirjeldused.
Sisehindamise aruannet tutvustatakse kooli õppenõukogus, kooskõlastatakse kooli hoolekoguga ja kooli pidajaga.

5. SISEHINDAMISE ARUANDE KINNITAMINE
Sisehindamise aruande kinnitab koolidirektor oma käskkirjaga peale aruande tutvustamist kooli õppenõukogus ning peale kooskõlastuste saamist kooli hoolekogult ja kooli pidajalt.

6. SISEHINDAMISE ARUANDE ARHIVEERIMINE
Sisehindamise aruanne arhiveeritakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.
 

Kiidetud heaks Ardu Kooli õppenõukogu koosolekul 05.11.2015 nr 2-2./2 ja Ardu Kooli hoolekogu koosolekul nr 2-3.2/2
Kinnitatud direktori käskkirjaga 10.12.2015 nr 661. ÜLDSÄTTED
1.1. Seadusandlik alus

Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad (PGS§ 78 lg.1;2; 3).
Kooli sisehindamisaruanne koostatakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.(Ardu Kooli arengukava )
Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.
1.2. Sisehindamise eesmärk
Sisehindamise eesmärgiks on tagada ja parandada õppe-kasvatustöö kvaliteeti ning leida parimaid võimalusi kooli arenguks.
Sisehindamisel analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise analüüsi tulemustel kavandatakse kooli üldtööplaan ja uuendatakse arengukava.
1.3. Sisehindamise ülesanded
1) teadvustada õppeasutuse võimalusi ja olulisi võtmeküsimusi;
2) püstitada faktidel ja analüüsil põhinevad eesmärgid;
3) anda tagasisidet eesmärkide saavutamisest;
4) jälgida liikumist visiooni suunas;
5)jälgida ressursside otstarbekohast jagamist ja kasutamist;
6) selgitada huvipoolte ootused ja vajadused ning neile vastamine;;
7) toetada, tunnustada, motiveerida ja nõustada personali;
8) tagada kooli jätkusuutlik areng ja õpilaste hea ettevalmistus toimetulekuks järgmises kooliastmes;
9) selgitada välja, kuidas õppeasutus täidab kooli põhimääruses sätestatud ja riigi poolt antud ülesandeid
1.4. Sisehindamisvaldkonnad
Sisehindamisvaldkonnad on kooskõlas kooli arengukava ja üldtööplaani valdkondadega. Valdkondadeks on eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe-kasvatustegevus, õpetajate täiendkoolitus, turvalisus sh liikluskasvatus.

2. SISEHINDAMISE LÄBIVIIMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID
Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule. Kooli sisehindamist viib läbi kooli juhtkond ja õppekasvatustöö ning õppekava eest vastutavad õpetajad.
Sisehindamissüsteem koosneb sisekontrollist ja enesehindamisest.
Sisekontrolli teostab oma valdkonna eest vastutav isik, tulemused esitatakse aruandena.

3. SISEHINDAMISE PLANEERIMINE JA KOLLEKTIIVI TEAVITAMINE
Sisehindamine on pidev protsess. Kooli sisehindamise läbiviimise ajad ja tegevusalad planeeritakse tulenevalt eelmise õppeaasta töö kokkuvõtete tulemustest kooli üldtööplaanis ning teavitatakse õppeaasta alguses õppenõukogus. Kooli sisehindamisest tehakse vahekokkuvõtteid ja antakse ülevaade vastavalt planeeritud päevakavale töökoosolekutel või jooksvalt. Sisehindamisprotsess koosneb võtmealade eesmärgistamisest, tegevusplaanide koostamisest, analüüsimisest ja parendamisest. Iga õppeaasta lõpus koostatakse sisehindamise kokkuvõte, mis arutatakse läbi viimases õppenõukogus.

4. SISEHINDAMISE TULEMUSTE KOKKUVÕTE JA ESITAMINE
Kooli ühe õppeaasta sisehindamise kohta koostatakse kokkuvõte, tuues välja sisehindamise tulemused, milles on valdkonniti eristatud kooli tugevused ning parendusvõimalused. Õppeaasta sisehindamise kokkuvõte arutatakse läbi viimases õppenõukogus, parendusvaldkonnad võetakse aluseks uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel.
Sisehindamise aruanne koostatakse koolis üks kord kolme aasta jooksul.
Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest:
1) õppeasutuse sisehindamissüsteemi lühikirjeldus ja hinnangud mõju kohta õppeasutuse tööle;
2) õppeasutuse tugevuste kirjeldused;
3) õppeasutuse parendustegevuste kirjeldused.
Sisehindamise aruannet tutvustatakse kooli õppenõukogus, kooskõlastatakse kooli hoolekoguga ja kooli pidajaga.

5. SISEHINDAMISE ARUANDE KINNITAMINE
Sisehindamise aruande kinnitab koolidirektor oma käskkirjaga peale aruande tutvustamist kooli õppenõukogus ning peale kooskõlastuste saamist kooli hoolekogult ja kooli pidajalt.

6. SISEHINDAMISE ARUANDE ARHIVEERIMINE
Sisehindamise aruanne arhiveeritakse vastavalt kooli asjaajamise korrale.