KOOL

Kogupäevakool

Kogupäevakool on paindlik koolipäevakorraldus, kus õppekavajärgne tegevus on integreeritud õppekava toetavate tegevusega ja selle eesmärgiks on toetada õppija arengut ning kujunemist ennastjuhtivaks, koostöiseks ja õnnelikuks õppuriks.


Ardu kooli kogupäevakooli töökorraldus (alates veebruarist 2024)

Kogupäevakooli korralduses tuginetakse põhikooli riiklikus õppekavas seatud põhihariduse alusväärtustele: põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.
Lähtutakse ka põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse punktidest, mis käsitlevad õpilase arengu toetamist sh huvitegevust, raamatukogu rolli ja tugiteenuste kättesaadavust.

PÕHIMÕTTED:

 1. Kogupäevakool on paindlik koolipäevakorraldus, kus õppekavajärgne tegevus on integreeritud õppekava toetavate tegevusega.
 2. Eesmärgiks on toetada õppija arengut ning kujunemist ennastjuhtivaks, koostöiseks ja õnnelikuks õppuriks.
 3. Kogupäevakool võimaldab õpilasele erinevaid õppekava toetavaid tegevusi õppetööst vaba aja sisustamisel ja vajadusel tugiteenuste kättesaadavust. Õpilastel on võimalus osa võtta kooli ruumides toimuvatest ja kooli poolt korraldatavatest erinevatest tegevustest, huviringidest ja trennidest, vastavalt sellele, kuhu nad on lapsevanema või õpilase poolt registreeritud. Valikus on nii tasuta kui ka tasulisi huviringe, mida korraldatakse ka kooli töötajate või kooliväliste koostööpartnerite poolt. 
 4. Õpilastele on kogupäevakoolis osalus vabatahtlik. 1.-3.klasside õpilaste osaluse kogupäevakooli tegevustest otsustab lapsevanem.
 5. 1.-3.klassi õpilaste õppekavajärgses tegevuses osalemine on koolis eraldi tähelepanu all, et aidata neil hiljemalt 3.klassi lõpuks õppida oma koolipäeva ise planeerima ning kohanema kooli õppekorraldusega. Lapsevanem, kes soovib, et ta laps õppekavajärgsest tegevusest osa võtab, annab sellest teada õpilase klassijuhatajale.
 6. 1.-3. klassi õpilastele on juhendatud tegevus õppeperioodil peale õppetundide lõppu kuni 16.00ni. Õpilane ei tohi lahkuda kooli territooriumilt. Vaba aega võib veeta siseõues, staadionil, palliplatsidel. Õpilane ootab koolibussi koolimaja ees.
 7. Kõigil 1-9.klassi õpilastel on võimalus saada kogupäevakooli hommikuputru ja õhtueinet, kui lapse vanem on selleks teinud vastava avalduse. Hommikupudru ja õhtueine eest on koolil õigus küsida tasu.
 8. Kõikidele õpilastele ja tema vanematele tagatakse vajadusel lapse päevakava planeerimisel ning formaalse ja mitteformaalse õppe korraldamisel nõustamine koolielu korraldaja, õpilase klassijuhtaja ja õpetajate ning vajadusel ka tugispetsialistide koostöös.
 9. Koolil on õigus lapsevanemalt küsida lisainformatsiooni laste koolivälises huvitegevuses osalemise kohta, mida korraldavad koolivälised koostööpartnerid väljaspool kooli ruume ja territooriumi. Kool saab informatsiooni võimalusel arvestada õpilase individuaalse arengu toetamisel ja õppekoormuse hajutamisel.
 10. Kogupäevakooli tegevust koordineerib koolielu korraldaja (huvijuht). Kogupäevakooli korraldusega seotud töötajad ja kogupäevakooli päevakava avalikustatakse kooli veebilehel. 

Kogupäevakooli päevakava 1.-3.klassi õpilastele.

Ardu kooli kogupäevakooli töökorraldus (alates veebruarist 2024)

Kogupäevakooli korralduses tuginetakse põhikooli riiklikus õppekavas seatud põhihariduse alusväärtustele: põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.
Lähtutakse ka põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse punktidest, mis käsitlevad õpilase arengu toetamist sh huvitegevust, raamatukogu rolli ja tugiteenuste kättesaadavust.

PÕHIMÕTTED:


 1. Kogupäevakool on paindlik koolipäevakorraldus, kus õppekavajärgne tegevus on integreeritud õppekava toetavate tegevusega.
 2. Eesmärgiks on toetada õppija arengut ning kujunemist ennastjuhtivaks, koostöiseks ja õnnelikuks õppuriks.
 3. Kogupäevakool võimaldab õpilasele erinevaid õppekava toetavaid tegevusi õppetööst vaba aja sisustamisel ja vajadusel tugiteenuste kättesaadavust. Õpilastel on võimalus osa võtta kooli ruumides toimuvatest ja kooli poolt korraldatavatest erinevatest tegevustest, huviringidest ja trennidest, vastavalt sellele, kuhu nad on lapsevanema või õpilase poolt registreeritud. Valikus on nii tasuta kui ka tasulisi huviringe, mida korraldatakse ka kooli töötajate või kooliväliste koostööpartnerite poolt. 
 4. Õpilastele on kogupäevakoolis osalus vabatahtlik. 1.-3.klasside õpilaste osaluse kogupäevakooli tegevustest otsustab lapsevanem.
 5. 1.-3.klassi õpilaste õppekavajärgses tegevuses osalemine on koolis eraldi tähelepanu all, et aidata neil hiljemalt 3.klassi lõpuks õppida oma koolipäeva ise planeerima ning kohanema kooli õppekorraldusega. Lapsevanem, kes soovib, et ta laps õppekavajärgsest tegevusest osa võtab, annab sellest teada õpilase klassijuhatajale.
 6. 1.-3. klassi õpilastele on juhendatud tegevus õppeperioodil peale õppetundide lõppu kuni 16.00ni. Õpilane ei tohi lahkuda kooli territooriumilt. Vaba aega võib veeta siseõues, staadionil, palliplatsidel. Õpilane ootab koolibussi koolimaja ees.
 7. Kõigil 1-9.klassi õpilastel on võimalus saada kogupäevakooli hommikuputru ja õhtueinet, kui lapse vanem on selleks teinud vastava avalduse. Hommikupudru ja õhtueine eest on koolil õigus küsida tasu.
 8. Kõikidele õpilastele ja tema vanematele tagatakse vajadusel lapse päevakava planeerimisel ning formaalse ja mitteformaalse õppe korraldamisel nõustamine koolielu korraldaja, õpilase klassijuhtaja ja õpetajate ning vajadusel ka tugispetsialistide koostöös.
 9. Koolil on õigus lapsevanemalt küsida lisainformatsiooni laste koolivälises huvitegevuses osalemise kohta, mida korraldavad koolivälised koostööpartnerid väljaspool kooli ruume ja territooriumi. Kool saab informatsiooni võimalusel arvestada õpilase individuaalse arengu toetamisel ja õppekoormuse hajutamisel.
 10. Kogupäevakooli tegevust koordineerib koolielu korraldaja (huvijuht). Kogupäevakooli korraldusega seotud töötajad ja kogupäevakooli päevakava avalikustatakse kooli veebilehel. 

Kogupäevakooli päevakava 1.-3.klassi õpilastele.